Frédéric Fourdinier

23
Chez Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne
Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


Metastability, Intricacy project, 2014. Installation à Oujda–Jerada (Maroc), réalisée dans le cadre du Festival « Orienta » Courtesy de l’artiste

Il se dégage d’abord une sensation froide, sans doute liée au néon, moderne et aseptisé. Il est pourtant vert. Mais le vert, s’il connote aujourd’hui la nature, n’en a pas moins été depuis le moyen-âge une couleur instable, chimiquement et symboliquement. Ce qui, somme toute, correspond à notre époque…

Au Maroc, l’artiste a mis en intrication deux néons verts identiques dans deux villes. Deux notions scientifiques incarnent la relation entre ces deux dispositifs. Celle de métastabilité est un état d’équilibre instable en raison d’une vitesse de transformation lente : une stabilité apparente mais qu’une perturbation, qui peut être rapide, voire brutale, peut conduire vers un état plus stable. Des découvertes récentes orientent la compréhension actuelle de l’univers comme étant stable cinétiquement mais pas thermodynamiquement. Ensuite, l’intrication est un phénomène dans lequel l’état quantique de deux objets doit être décrit globalement sans pouvoir les séparer bien qu’ils puissent l’être spatialement. Y a t’il une métastabilité de l’existence et de l’environnement ?

On pourrait desceller dans l’arpentage photographique de Jerada, ancienne ville minière qui porte les stigmates de son passé industriel et les dessins d’enfants, une tentative de réconciliation avec le territoire. Une invitation à réinventer la relation avec la nature.

Frédéric Fourdinier

23
Bij Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne
Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


Metastability, Intricacy project, 2014. Installatie in Oujda–Jerada (Marokko), geraliseerd ter gelegenheid van « Festival Orienta » / Courtesy van de kunstenaar

De eerste indruk is er een van kilte, ongetwijfeld verleend door die moderne, aseptische neon. Groen, nochtans. Maar de kleur groen, alhoewel een symbool van de natuur, is al sinds de middeleeuwen een teken van instabiliteit, chemisch en symbolisch. Wat eigenlijk overeenstemt met ons tijdsperk.

De kunstenaar heeft in Marokko twee identieke neons in twee verschillende steden met elkaar verstrengeld. Twee wetenschappelijke begrippen geven gestalte aan de relatie tussen beiden. Metastabiliteit: een staat van onstabiel evenwicht uit hoofde van een trage transformatiesnelheid, een schijnbare stabiliteit die door een snelle, plotselinge verstoring kan leiden tot een stabielere toestand.

Recente ontdekkingen duiden het universum als een weliswaar kinetisch, maar niet thermodynamisch stabiel geheel.​​

Verstrengeling is een fenomeen waarin de  quantumhoedanigheid van twee voorwerpen als geheel moet worden omschreven zonder ze te kunnen scheiden alhoewel dat ruimtelijk mogelijk is.

Bestaat er een metastabiliteit van het leven en het milieu?

In de fotografische doorzoeking van Jerada, de door haar industriële verleden gestigmatiseerde oude mijnstad en de kindertekeningen, zou je een poging tot verzoening met het gebied kunnen zien.

Een handreiking om de relatie met de natuur opnieuw gestalte te geven.